Õigusteave

Õigusteave

Lugege teenuse tingimused (edaspidi: leping) hoolikalt läbi. Teenuste (määratletud allpool) kasutamisel nõustute käesoleva lepinguga. Soovitame teil lepingu koopia edasiseks kasutamiseks välja printida. Jätame endale õiguse teha allpool täpsustatud muudatusi.

Leping on sõlmitud teie ja Janssen Pharmaceutica NV (edaspidi: äriühing, meie) vahel seoses aadressil wwww.janssenwithme.ee asuva Janssen With Me veebisaidi (edaspidi: veebisait) teiepoolse kasutamisega (edaspidi koos: teenused).

Kui te ei soovi lepingu tingimustega nõustuda, palume teil hoiduda juurdepääsust teenustele ja teenuseid mitte kasutada. Täpsemat teavet selle kohta, millist teavet me kogume ja kuidas me seda kasutame, leiate meie privaatsuspoliisi lehel privaatsuspoliis.

VEEBISAIT ON MÕELDUD JA SUUNATUD EUROOPA RIIKIDE (VÄLJA ARVATUD ÜK), LÄHIS-IDA RIIKIDE JA AAFRIKA RIIKIDE ELANIKELE. KINNITATE, ET OLETE LEPINGU SÕLMIMISEKS SEADUSE JÄRGI PIISAVALT VANA VÕI KUI TE EI OLE PIISAVALT VANA, SIIS KINNITATE, ET TEIL ON VANEMA VÕI HOOLDAJA NÕUSOLEK LEPINGU SÕLMIMISEKS.

KUI KASUTATE TEENUSEID ENDAGA SEOTUD ORGANISATSIOONI NIMEL VÕI HEAKS, SIIS NÕUSTUTE LEPINGU TINGIMUSTEGA NII ISEENDA KUI KA VASTAVA ORGANISATSIOONI NIMEL NING KINNITATE, ET TEIL ON SEADUSLIK ALUS SIDUDA ORGANISATSIOON KÄESOLEVA LEPINGUGA. Kui lepingus viidatakse „teile“, peetakse selle all silmas nii teid isiklikult kui ka nimetatud organisatsiooni.

1. Meie õigus teha muudatusi. Võime lepingut igal ajal muuta (igal põhjusel, sealhulgas seoses veebisaidi pakutavate funktsioonide või teenuste muutumisega või seadusemuudatuste kajastamiseks), teatades muudatustest mõistlikul viisil ja tehes uuendatud lepingu teenuste kaudu kättesaadavaks. Muudatused ei kehti vaidlustele, mis on teie ja meie vahel tekkinud enne kuupäeva, mil me postitasime muudatustega uuendatud lepingu või andsime teile muul viisil muudatustest teada. Kui jätkate teenuste kasutamist pärast muudatuste tegemist, käsitletakse seda teie nõusolekuna nende muudatustega. Ülaltoodud märkuse järel „Viimati ajakohastatud“ on kirjas, millal lepingut viimati muudeti.

Võime teenuseid tervikuna või mingis osas kohaldatava õigusega lubatud ulatuses igal ajal ja vastutust kandmata muuta või need lõpetada (nt selleks, et kajastada muudatusi asjaomastes seadustes, kaitsta teenuste turvalisust või rakendada mõistlikke tehnilisi seadistusi ja parandusi, muuta veebisaidi osutatavaid teenuseid ja funktsioone) või pakkuda oma äranägemisel võimalusi teatavatele või kõigile kasutajatele. Püüame teile mõistlike vahenditega teatada kõigist muudatustest, mis avaldavad teenuste teiepoolsele kasutamisele tervikuna olulist ebasoodsat mõju.

2. Teabega seotud vastutuse välistamine

TEENUSTE RAAMES ESITATUD TEAVE, SEALHULGAS NÕUANDED JA SOOVITUSED, ON MÕELDUD TÄITMA ÜKSNES HARIVAT JA TEAVITAVAT EESMÄRKI. SEE EI OLE MÕELDUD MEDITSIINILISE EGA TERVISHOIUALASE NÕUSTAMISENA EGA KASUTAMISEKS ÜHEGI INDIVIDUAALSE PROBLEEMI MEDITSIINILISEL DIAGNOOSIMISEL VÕI RAVIL. SAMUTI EI OLE SEE MÕELDUD ASENDAMA PROFESSIONAALSEID NÕUANDEID JA TEENUSEID, MIDA PAKUB KVALIFITSEERITUD TERVISHOIUTÖÖTAJA, KES ON TEIE ASJAOLUDEGA KURSIS. SEOSES MIS TAHES MEDITSIINILISE SEISUNDIGA VÕI ENNE MIS TAHES UUE RAVI ALUSTAMIST KÜSIGE ALATI NÕU OMA ARSTILT VÕI MUULT KVALIFITSEERITUD TERVISHOIUTÖÖTAJALT. TEIE TEENUSEKASUTUSE KOHTA KEHTIVAD TÄIENDAVAD VASTUTUSE VÄLISTAMISE SÄTTED JA HOIATUSED, MIS ON TEENUSTE OSUTAMISE KÄIGUS AVALDATUD.

ME EI VÕTA VASTUTUST ÜHEGI TAGAJÄRJE EEST, MIS ON OTSE VÕI KAUDSELT SEOTUD TEIE MIS TAHES TEGEVUSE VÕI TEGEVUSETUSEGA, MIS TUGINEB TEENUSTE OSUTAMISE RAAMES ESITATUD TEABELE VÕI MUULE MATERJALILE. EHKKI PÜÜAME TAGADA TEENUSTEGA ESITATUD TEABE TÄPSUSE, TÄIELIKKUSE JA AJAKOHASUSE, EI ANNA ME MINGEID KINNITUSI EGA VASTUTA ÜHEGI KAHJU VÕI KAOTUSE EEST, MIS ON SEOTUD TEENUSTEGA ESITATUD TEABE TÄPSUSE, TÄIELIKKUSE VÕI AJAKOHASUSEGA.

3. Teenuste kaudu meile esitatud teave. Teabele, mida meile teenuste kaudu esitate, kehtivad meie privaatsuspoliisi põhimõtted, mille leiate lehelt privaatsuspoliis, sealhulgas meie küpsisepoliitika, mille leiate lehelt küpsisepoliitika.

4. Jurisdiktsiooni küsimused. Teenused ei pruugi mõnes jurisdiktsioonis olla kohased või kasutamiseks saadaval. Teenuste kasutamine toimub teie enda riskil ja te peate seda tehes järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, eeskirju ja määruseid. Võime oma äranägemisel igal ajal tervikuna või osaliselt piirata teenuste kättesaadavust valitud isikutele või geograafilisele piirkonnale, kui selleks on piisav põhjus (nt selleks, et järgida asjaomaseid seaduseid ja õigusnõudeid, kaitsta teenuste turvalisust või rakendada mõistlikke tehnilisi seadistusi).

5. Lubatav kasutamine ja käitumiseeskiri. Teil ei ole lubatud:

o postitada, edastada või teha muul viisil teenuste kaudu või teenustega seoses kättesaadavaks materjale, mis on või võivad olla: a) ähvardavad, ahistavad, alandavad, vihkavad, heidutavad või mis ei austa muul viisil teiste õigusi ja väärikust; b) au teotavad, laimavad või pettuslikud; c) ropud, ebasündsad, pornograafilised või muul viisil häirivad; d) kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi, ärisaladuse, avaldamis- või privaatsusõiguse või muu varalise õigusega, kui omanik ei ole sellega eelnevalt sõnaselget kirjalikult nõustunud;

o postitada promi, troojanit, pühademuna, viitpommi, nuhkvara või muud arvutikoodi, faili või programmi, mis on või võib olla kahjulik või agressiivne või mille eesmärk on või võib olla riistvara, tarkvara või seadmete kahjustamine, ülevõtmine või nende kasutamise jälgimine (edaspidi eraldi: viirus);

o kasutada teenuseid kaubanduslikel eesmärkidel, sealhulgas isiklikel kaubanduslikel eesmärkidel või teile mingil viisil kasu toovatel kaubanduslikel eesmärkidel;

o kasutada teenuseid pettuslikul või muul ebaseaduslikul eesmärgil,

o koguda teenuste kasutajate kohta teavet, sealhulgas pöördprojekteerimise kaudu;

o sekkuda teenuste toimimisse või teenuste kättesaadavaks tegemiseks kasutatavate serverite või võrkude toimimisse, sealhulgas teenuste mõne osa häkkimise või rikkumise kaudu, või rikkuda vastavate serverite või võrkude nõudeid või põhimõtteid;

o piirata või pärssida teenuste kasutamist teiste isikute poolt;

o reprodutseerida, muuta, kohandada, tõlkida, luua sellest tuletatud teoseid, müüa, üürida, liisida, laenata, kasutada osaajalise jaotuse alusel, levitada või kasutada muul viisil ära teenuste mõnd osa (või selle kasutust), välja arvatud lepingus sõnaselgelt lubatud viisil, ilma meie eelneva sõnaselge kirjaliku loata;

o pöördprojekteerida, dekompileerida või demonteerida teenuste mõnd osa, välja arvatud juhul, kui vastav tegevus on kohaldatava õigusega sõnaselgelt lubatud;

o eemaldada teenustelt autoriõiguse, kaubamärgi või muu varalise õiguse tähis;

o inkorporeerida teenuste mingi osa muu toote või teenusega ilma meie eelneva sõnaselge kirjaliku loata;

o teenuste sisu süstemaatiliselt alla laadida ja säilitada;

o kasutada teenuste sisu toomiseks, indekseerimiseks, automaatseks kogumiseks, „andmekaeveks“ või muul viisil kogumiseks või teenuste navigeerimisstruktuuri või esitusviisi reprodutseerimiseks või sellest mööda hiilimiseks robotit, ämblikku, saidi otsingu-/toomisrakendust või muud manuaalset või automaatset seadet ilma meie eelneva sõnaselge kirjaliku loata. Olenemata eeltoodust ja eeldusel, et järgitakse teenuste juurkataloogis asuvas failis robots.txt esitatud juhendeid, anname avalike otsimootorite käitajatele loa kasutada ämblikke teenustest materjalide kopeerimiseks ainueesmärgiga (ja üksnes ulatuses, mil see on selleks vajalik) luua nendest materjalidest avalikult kättesaadavad ja otsitavad indeksid, aga ilma materjalide vahemälu või arhiivita. Jätame endale õiguse see luba üldiselt või konkreetsetel juhtudel igal ajal ja etteteatamata tühistada.

Teie ülesanne on hankida riistvara, telekommunikatsiooni ja muud vajalikud teenused, mis on vajalikud teenuste kasutamiseks ning neid säilitada ja nende eest tasuda.

6. Elektrooniline teabevahetus. Teenuse osana esitatud teavet võidakse käsitleda elektroonilise teabevahetusena. Kui te suhtlete meiega teenuste või muu elektroonilise meediumi kaudu, näiteks e-posti teel, käsitletakse seda elektroonilise teabevahetusena. Nõustute sellega, et me võime teavet elektrooniliselt vahetada kehtivate kohalike privaatsus- ja rämpspostivastase kaitse seaduste kohaselt, ning et selline teabevahetus, samuti teated, avalikustamised, kokkulepped ja muud sõnumid, mida me teile elektrooniliselt esitame, on samaväärsed kirjaliku teabevahetusega ja on sama jõuga nagu need oleksid kirjalikud ja kannaksid sõnumi saatnud poole allkirja.

7. Tagasiside. Esitades meile ideid, ettepanekuid või soovitusi (edaspidi: tagasiside), nõustute, et tagasiside ei ole konfidentsiaalne ning selle andmine teie poolt on tasuta, mitteotsitud ja piiramata ning see ei sea meile tagasiside osas kohustusi. Meil on vabadus kasutada tagasisidet mis tahes eesmärgil. Teil ei ole meie vastu nõudeid seoses tagasiside kasutamise või kasutamata jätmisega.

8. Teenuste kasutamise jälgimine. Me võime (aga meil pole kohustust) analüüsida teie juurdepääsu teenustele ja teenuste kasutamist. Võime avalikustada teavet teiepoolse teenustele juurdepääsu ja teenuste kasutamise kohta kooskõlas kohaldava õigusega, või kui selleks esitab taotluse kohus, õiguskaitseorgan või muu valitsusasutus, või muul juhul meie privaatsuspoliisi kohaselt.

9. Teie õigus teenuseid kasutada. Tunnistate, et kõik intellektuaalomandi õigused teenustes, sealhulgas veebisaidil, kuuluvad meile või meie litsentsiandjatele. Teil ei ole teenustes ega teenustele muud õigust kui õigus ligi pääseda teenustele käesoleva lepingu kohaselt. Järgides käesolevat lepingut on teil lepingu kehtivusaja vältel õigus kuvada veebisaidi üht koopiat ühes seadmes üksnes oma isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutuseks. Kui te ei järgi lepingut, peate teenuste kasutamise koheselt lõpetama. Teie ise vastutate oma seadme turvalisuse ja asjakohase kaitse eest.

10. Äriühingu varalised õigused. Varaliste õiguste ja seadustega kaitstud teenused, sealhulgas kasutatav digitaalse kirjatüübi tarkvara (font) ja kõik meie tootemarkide nimed, kaubamärgid ja teenindusmärgid ja seotud logod, kuuluvad meile ja meie tarnijatele. Font ja kõik ärinimed, kaubamärgid, teenindusmärgid ja logod (edaspidi koos: märgid), mida kasutatakse teenuste jaoks või teenuste peal ja mis ei kuulu meile, on nende vastavate omanike omand. Te ei või kasutada meie märke seoses ühegi toote või teenusega, mis ei ole meie oma, ega kasutada neid viisil, mis tekitab tõenäoliselt segadust. Teenustel olevat ei tohiks tõlgendada selliselt, nagu see annaks õiguse kasutada fonte või märke ilma nende omaniku eelneva sõnaselge kirjaliku loata.

11. Kolmanda isiku materjalid, lingid. Teenused võivad võimaldada juurdepääsu kolmanda isiku teabele, toodetele, teenustele ja muudele materjalidele (edaspidi koos: kolmanda isiku materjalid), sealhulgas juurdepääsu linkide kaudu. Me ei kontrolli ega kiida heaks kolmanda isiku materjale ega vastuta selliste materjalide eest. Meil puudub kohustus jälgida kolmanda isiku materjale ja me võime igal ajal blokeerida või keelata juurdepääsu kolmanda isiku materjalidele. Juurdepääs kolmanda isiku materjalidele või nende materjalide kasutamine toimub teie enda riskil ja selliste materjalide suhtes kehtivate lisatingimuste ja põhimõtete alusel.

12. GARANTIIDE VÄLISTAMINE. TEENUSED TEHAKSE TEILE KÄTTESAADAVAKS MEIE ÄRANÄGEMISELE VASTAVA SISU, VORMI JA KÄTTESAADAVUSEGA ILMA MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE VÕI ÕIGUSAKTIDEST TULENEVATE GARANTIIDE VÕI TINGIMUSTETA, SUURIMAS KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD ULATUSES.

ME VÄLISTAME KÕIK TEENUSTEGA SEOTUD GARANTIID SUURIMAS KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD ULATUSES, SEALHULGAS KÕIK TURUSTATAVUSE, TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, MITTERIKKUMISE JA OMANDIÕIGUSE GARANTIID.

SUURIMAS KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD ULATUSES JA SÕLTUVALT JAOTISES 11 SÄTESTATUD TINGIMUSTEST VÕI PÕHIMÕTETEST, MIS KEHTIVAD KOLMANDA ISIKU MATERJALIDE KASUTAMISELE, TEHAKSE KOLMANDA ISIKU MATERJALID TEILE KÄTTESAADAVAKS MEIE ÄRANÄGEMISELE VASTAVA SISU, VORMI JA KÄTTESAADAVUSEGA ILMA MIS TAHES OTSESTE VÕI KAUDSETE GARANTIIDETA. ME VÄLISTAME KÕIK GARANTIID SEOSES KOLMANDA ISIKU MATERJALIDEGA.

PIIRAMATA EELTOODU ÜLDISUST, EI ANNA ME SUURIMAS KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD ULATUSES ÜHTEGI KINNITUST EGA GARANTIID, ET TEENUSED ON TURVALISED, ET TURVAMEEDE, MIDA TE VÕITE SEOSES TEENUSTEGA KASUTADA VÕI LUBADA TEISTEL KASUTADA, ENNETAB LOATA JUURDEPÄÄSU TEABELE TEENUSTE TEIEPOOLSE KASUTAMISE KOHTA, VÕI ET ÜKSKI KOLMAS ISIK EI PÄÄSE JUURDE TEABELE VÕI VÄÄRKASUTA TEAVET TEENUSTE TEIEPOOLSE KASUTAMISE KOHTA .

KÕIK LEPINGUS ESITATUD VÄLISTAMISED (SEALHULGAS KÄESOLEVAS JAOTISES JA MUJAL LEPINGUS) TEHAKSE ÄRIÜHINGU JA SELLE SIDUSETTEVÕTJATE JA NENDE OSANIKE, AKTSIONÄRIDE, DIREKTORITE, AMETNIKE, TÖÖTAJATE, SIDUSÜKSUSTE, AGENTIDE, ESINDAJATE, LITSENTSIANDJATE, TARNIJATE JA TEENUSEOSUTAJATE NING NENDE VASTAVATE PÄRIJATE JA ÕIGUSJÄRGLASTE KASUKS (EDASPIDI KOOS: ÄRIÜHINGU ISIKUD).

Ehkki me võtame mõistlikke meetmeid selleks, et hoida teenused õigeaegsed, terviklikud ja turvalised, ei saa me garanteerida, et teenused on ajakohased, täielikud, õiged või turvalised või jäävad selliseks või et teenustele juurdepääsemisel ei esine katkestusi. Teenused võivad hõlmata ebatäpsusi, vigu ja materjale, mis on käesoleva lepinguga vastuolus. Lisaks võivad kolmandad isikud teha teenustes loata muudatusi. Kui saate teadlikuks mõnest sellisest muudatusest, siis võtke meiega ühendust järgneva lingi kaudu ja esitage vastava muudatuse kirjeldus ja asukoht teenustes.

13. VASTUTUSE PIIRAMINE.

MISKI KÄESOLEVAS LEPINGUS EI PIIRA, VÄLISTA EGA MUUDA KOHALDATAVA ÕIGUSE ALUSEL KOHUSTUSLIKKE SEADUSEST TULENEVAID TARBIJAÕIGUSI EGA VIITA SELLELE.

SUURIMAS KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD ULATUSES: A) ME EI VASTUTA MIS TAHES KAUDSE, JUHUSLIKU, JÄRGNEVA, ERIOTSTARBELISE, HOIATAVA VÕI KARISTUSLIKU KAHJUTASU EEST VÕI KAHJUDE EEST, MIDA TEIL EGA MEIL EI OLNUD LEPINGU SÕLMIMISE AJAL MÕISTLIKULT VÕIMALIK ETTE NÄHA, MIS TULENEVAD TEENUSTEST VÕI LEPINGUST VÕI ON SEOTUD TEENUSTE VÕI LEPINGUGA NING TEKIVAD MIS TAHES LEPINGU, ÕIGUSRIKKUMISE (SEALHULGAS HOOLETUSE), RANGE VASTUTUSE VÕI MUU TEOORIA ALUSEL (EDASPIDI KOOS: KAUDNE KAHJU). KAOTUS VÕI KAHJU ON ETTENÄHTAV, KUI ON ILMSELGE, ET SEE JUHTUB VÕI KUI LEPINGU SÕLMIMISE AJAL OLI NII TEILE KUI KA MEILE TEADA, ET SEE VÕIB JUHTUDA.

PIIRAMATA EELTOODUT, EI VASTUTA ME MIS TAHES KAUDSE KAHJU EEST, MIS TULENEB TEENUSTE TEIEPOOLSEST KASUTAMISEST VÕI TEIE SUUTMATUSEST NEID KASUTADA VÕI TOODETEST VÕI KOLMANDA ISIKU MATERJALIDEST, SEALHULGAS VIIRUSEST, MIDA VÕIDAKSE SEOSES SELLEGA EDASTADA.

ÄRIÜHINGU ISIKUD EI VÄLISTA EGA PIIRA MINGIL VIISIL MEIE VASTUTUST TEIE EES, KUI SELLINE VÄLISTAMINE VÕI PIIRAMINE OLEKS EBASEADUSLIK. SEE HÕLMAB VASTUTUST MEIE VÕI MEIE TÖÖTAJATE, AGENTIDE VÕI ALLTÖÖVÕTJATE HOOLETUSEST PÕHJUSTATUD SURMAJUHTUMI VÕI VIGASTUSE EEST, RASKE HOOLETUSE VÕI TAHTLIKU KÄITUMISE EEST VÕI PETTUSE VÕI VÄÄRESITUSE EEST.

MEIE SUURIM VÕIMALIK KOONDVASTUTUS KÕIGI KAHJUTASUDE, KAHJUDE JA HAGIDE EEST, MIS TULENEVAD TEENUSTEST VÕI KÄESOLEVAST LEPINGUST VÕI SEOSES TEENUSTE VÕI LEPINGUGA, KAS LEPINGU, ÕIGUSRIKKUMISE (SEALHULGAS HOOLETUSE) VÕI MUU ALUSEL, EI ÜLETA A) KOGUSUMMAT, MIDA TE TEENUSTE KASUTAMISE EEST MAKSITE JA B) KÜMMET AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE DOLLARIT (10 $), OLENEVALT SELLEST, KUMB ON SUUREM.

KÕIK LEPINGUS TOODUD VASTUTUSE PIIRANGUD (SEALHULGAS KÄESOLEVAS JAOTISES JA MUJAL LEPINGUS) ON SEATUD NII ÄRIÜHINGU KUI KA ÄRIÜHINGU ISIKUTE KASUKS.

SEOSES TINGIMUSTE, TAGATISTE VÕI GARANTIIDEGA, MIDA EI OLE VÕIMALIK KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDE ALUSEL VÄLISTADA, ON MEIE VASTUTUS KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD ULATUSES PIIRATUD (MEIE VALIKUL) TEENUSTE VASTAVA OSA TAASTAMISE VÕI SEOTUD KULUDE TAGASTAMISEGA.

14. Kolmanda isiku nõuded. Kui kolmas isik kaebab meid kohtusse, sest olete rikkunud käesolevat lepingut või kolmanda isiku õigust, siis vastutate teie suurimas kohaldatava õigusega lubatud ulatuses kõigi kohustuste, kahjutasude, otsuste, kahjude, kulutuste, väljaminekute ja tasude (sealhulgas advokaadi tasude) eest, mida äriühingu isikud peavad kandma.

15. Lõpetamine. Võite igal ajal lõpetada teenuste kasutamise ja seeläbi lõpetada ka käesoleva lepingu. Võime lõpetada või peatada teie teenuste kasutamise, kui te ei järgi lepingut, tegelete pettuse või kuritarvitamisega või kui teie või mõni teine isik, kes kasutab teie kontot esitab meile väärteavet. Kui see on asjaolusid arvestades mõistlik, anname teile lõpetamisest või peatamisest vähemalt kakskümmend neli (24) tundi ette teada, eeldusel, et võime rakendada kohest teenuste kasutamise lõpetamist või peatamist, kui meil on alust mõistlikult uskuda, et olete lepingut oluliselt rikkunud. Lõpetamise või peatamise korral lõppeb koheselt teie õigus teenuseid kasutada. Teie lepingulised kohustused jäävad kehtima ka pärast lepingu kehtetuks muutumist või lõpetamist.

16. Kohaldatav õigus, jurisdiktsioon. Kui kohaldatav õigus ei näe ette teisiti, juhindutakse käesolevas lepingus Belgia seadustest ja lepingut tõlgendatakse Belgia seaduste kohaselt, arvestamata kollisiooninormide põhimõtteid ja teie asukohta. Kõik teenustest või lepingust tulenevad või teenuste või lepinguga seotud vaidlused teie ja meie vahel, kas lepingu, õigusrikkumise, statuudi, pettuse, vääresituse või muu õigusteooria alusel, hõlmates mittelepingulisi vaidlusi või nõudeid, kuuluvad Belgia kohtute erandliku jurisdiktsiooni alla ning te loobute mis tahes vastuväidetest seoses selliste kohtute jurisdiktsiooni, asukoha või ebasobiva kohtupidamiskohaga. Käesolev jaotis 16 ei jäta teid ilma kohustuslikust kaitsest, mida pakuvad teile teie elukohariigi seadused.

17. Filtreerimine. Olemas on kaubanduslikult kättesaadavad vanemliku järelevalve lahendused (nt arvuti riistvara, tarkvara või filtreerimisteenused), mis võivad aidata teil piirata juurdepääsu alaealiste jaoks ohtlikele või kohatutele materjalidele. Teave sellise järelevalve (mida me ei kiida heaks) kehtivate pakkujate kohta on kättesaadav saidil https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

18. Teave või kaebused. Kui teil on teenuste kohta küsimusi või kaebusi, siis võtke meiega ühendust järgneva lingi kaudu.

19. Autoriõiguste rikkumisega seotud nõuded. Kui arvate heauskselt, et teenustes kättesaadavad materjalid rikuvad teie autoriõigust, võite meile selle kohta kirjutada ja taotleda vastava materjali eemaldamist või nendele juurdepääsu blokeerimist. Palun kirjeldage täpselt, mis materjalid ja kus autoriõigust väidetavalt rikuvad. Palun edastage vastav teave järgneva lingi kaudu.

20. Tulevikku suunatud avaldused. Tulevikku suunatud avaldused moodustavad meie, meie sidusettevõtjate või meie ja nende juhtkonna kohta teenustes esinevad avaldused, mis ei ole ajaloolised faktid.

Tulevikku suunatud avaldused on üksnes ennustused ja tegelikud tulevased sündmused võivad tulevikku suunatud avaldustes mainitust oluliselt erineda. Meie tööd, turgusid, tooteid, teenuseid ja hindu mõjutavad mitmesugused ettevõttevälised tegurid ja riskid. Neid tegureid ja riske on kirjeldatud meie kehtivas iga-aastases aruandes USA väärtpaberijärelevalveasutusele (SEC) ja muudes SEC-ile esitatud dokumentides. Meie uusimad SEC-ile esitatud dokumendid on kättesaadavad SEC EDGAR-i süsteemi kaudu aadressil www.sec.gov, samuti võite vastavad dokumendid tasuta saada ka otse meilt. Välistame kohustuse või vastutuse tulevikku vaatavate avalduste või muude teenustes esinevate avalduste ajakohastamise, korrigeerimise või täiendamise eest.

21. Muud olulised tingimused. Leping ei loo teie ja meie vahel partnerlust, ühisettevõtet, tööandja ja töötaja, agentuuri või frantsiisiandja ja frantsiisivõtja suhet ja seda ei tõlgendata sellisena. Leping on sõlmitud teie ja meie vahel. Ühelgi teisel isikul ei ole õigust jõustada lepingu tingimusi, välja arvatud jaotistes 12, 13 ja 21 sätestatud juhul. Kui lepingu mõni säte leitakse olevat ebaseaduslik, tühine või mingil põhjusel jõustamatu, käsitletakse seda sätet lepingust eraldatavana ning see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust. Te ei või oma lepingulisi õigusi või kohustusi loovutada, võõrandada ega all-litsentsida ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Võime teie lepingulisi õigusi või kohustusi piiranguteta loovutada, võõrandada või all-litsentsida. Ühegi poole loobumist lepingust tulenevast mis tahes rikkumisest või täitmata jätmisest ei käsitleta loobumisena varasemast või tulevasest rikkumisest või täitmata jätmisest. Lepingus toodud pealkirjad, pildiallkirjad või alapealkirjad on vaid kasutusmugavuse huvides ja ei määratle ega selgita ühtegi jaotist ega sätet. Kohastel juhtudel on kõigil ainsuses määratletud terminitel sama tähendus ka mitmuses, kui pole täpsustatud teisiti. Kui lepingus on kasutatud väljendit „sealhulgas“ või selle erinevaid vorme, siis loetakse, et sellele järgneb väljend „kuid mitte ainult“. Leping, sealhulgas selles sisalduvad tingimused, moodustab terviklikku kokkuleppe teie ja meie vahel seoses lepingu sisuga ning on ülimuslik kõigi eelnevate või samaaegsete kirjalike või suuliste kokkulepete või arusaamade suhtes teie ja meie vahel seoses vastava sisuga, kui tegu ei ole pettusega. Teile mõeldud teated (sealhulgas teateid lepingus tehtavate muudatuste kohta) võidakse esitada teenustesse tehtud postituse või e-kirja teel (sealhulgas mõlema puhul linkide kaudu) või tavaposti teel. Käesoleva lepingu ja elektroonilisel kujul esitatud teate välja prinditud versioon on piiranguteta vastuvõetav lepingul põhinevas või sellega seotud kohtu- või haldusmenetluses samas ulatuses ja samadel tingimustel kui muud äridokumendid ja salvestised, mis on algselt loodud ja mida on säilitatud prinditud kujul. Kumbki pool ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest põhjusel, mis ei allu poole kontrollile.

© Janssen Pharmaceutica NV 2019, kui pole märgitud teisiti. Kõik õigused kaitstud.

References

National Psoriasis Foundation. About psoriasis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis. Accessed June 2020.
National Psoriasis Foundation. The immune system and psoriasis. Available at: https://www.psoriasis.org/research/science-of-psoriasis/immune-system Accessed: June 2020.
NHS. Psoriasis: causes. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/psoriasis/causes/ Accessed June 2020.
WebMD. Dealing with psoriasis. Available at: https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/psoriasis/dealing-with-psoriasis Accessed June 2020.
NHS. Psoriasis: symptoms. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/psoriasis/symptoms/ Accessed: June 2020.
Rendon A and Schäkel K. Int J Mol Sci. 2019 Mar; 20(6): 1475.
AAD. How long will I have to treat my psoriasis? Available at: https://www.aad.org/public/diseases/psoriasis/treatment/medications/how-long Accessed: June 2020.
WebMD. What triggers a psoriasis flare up. Available at: https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/psoriasis/qa/what-triggers-a-psoriasis-flareup Accessed June 2020.
British Association of Dermatologists patient hub; Psoriasis: an overview. Available at: https://www.skinhealthinfo.org.uk/condition/psoriasis/ Accessed: June 2020.